Orsaker till stress på jobbet

Det finns många saker som kan stressa oss både på arbetet och privat. Men mycket av det går att påverka.

Här får du veta mer om:

 • Vad som kan göra oss stressade på jobbet.
 • Varför vi behöver förstå orsaken bakom stress.
 • Hur våra oreflekterade tankar om stress påverkar oss.

Om orsaker

Många orsaker till stress på jobbet

Att vi blir stressade på jobbet och inte har möjlighet att få den återhämtning vi behöver orsakas många gånger av brister i det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö. Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och även hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi beter oss, samspelar och pratar med varandra.

Organisatoriska orsaker

 • Förändringar
 • Hög arbetsbelastning
 • Otydliga mål
 • Otydliga uppdrag
 • För svåra arbetsuppgifter
 • Lågt inflytande
 • Bristfälliga IT-system
 • Bristfälligt ledarskap

Sociala orsaker

 • Bristande kommunikation
 • Gnäll och skitsnack
 • Samarbetssvårigheter
 • Konflikter
 • Normer
 • Kränkande särbehandling
 • Känsla av meningslöshet
 • Risk för hot och våld

FILM

”Olika problem kräver olika åtgärder”

I filmen berättar forskaren Lisbeth Rydén om varför det är viktigt att förstå den bakomliggande orsaken till stress på jobbet för att kunna lösa rätt problem.

Sant eller falskt – vad tror du?

Vi blir inte stressade av roliga saker!

eller

Jo, roliga saker skapar också stress.

Även sådant som gör oss glada och lyckliga, som att gifta oss eller börja ett nytt och spännande jobb, kan absolut orsaka stress.

Javisst, det är falskt.

Även saker som gör oss glada och lyckliga, som att gifta oss eller börja ett nytt spännande jobb kan orsaka stress.

Vårt beteende

Allt som påverkar oss på olika sätt

Vad vi tänker och gör formas av våra värderingar, attityder och normer. En del av dessa minskar risken för osund stress, medan andra kan göra att vår stress ökar. Därför är det bra att skapa en gemensam förståelse i arbetsgruppen för sådant som oreflekterat styr våra tankar och beteenden. Det gör att vi som grupp medvetet kan jobba med hur vi vill förebygga och minska osund stress.

Värderingar

En värdering är en persons grundläggande inre övertygelser och fungerar som ett rättesnöre för att avgöra vad som är värdefullt, bra eller dåligt, rätt eller fel.

Attityder

Attityder är vår inställning till något eller någon, exempelvis andra människor, grupper, saker eller situationer. Denna inställning får oss sedan att agera på ett visst sätt.

Normer

Våra normer handlar om hur något bör vara, eller hur någon bör göra. Det är ofta underförstådda, oskrivna regler och tysta överenskommelser.

Syftet med skam och skuld

Att vi känner skam eller skuld för något beror ofta på de attityder, värderingar och normer som finns på arbetsplatsen och i samhället i stort. Förmågan att känna skam och skuld är en förutsättning för att fungera tillsammans med andra. Men ibland har vi dessa känslor i onödan och på felaktiga grunder, och då är det inte längre hjälpsamt.

Vi kan uppleva skam eller skuld för att vi känner oss stressade eller har drabbats av stressrelaterad ohälsa. Som kollega kan man även känna skuld över att ha sett signaler hos en arbetskamrat, men inte sagt något. Detta kan vara stressande i sig, och därför är det viktigt att prata om, och komma överens om, hur man som individ och arbetskollega bör agera om man upplever osund stress.

SAMVETSSTRESS

Dåligt samvete över jobbet

Att inte kunna leverera den kvalitet man vill, att känna otillräcklighet eller att behöva jobba på ett sätt som går emot den personliga övertygelsen kan skapa dåligt samvete. Det kan i sin tur generera det som brukar kallas samvetsstress som kan leda till empatitrötthet, distansering, cynism och ångest. Ibland kan det till och med vara svårt att släppa jobbet efter en arbetsdag och svårt att sova. I vissa fall resulterar allt det här i emotionell utmattning som kan leda till ett utmattningssyndrom.

Bra stöd minskar risken

Att få stöd från närmsta chef och kollegor är viktigt för att kunna jobba med och hantera samvetsstress. Det är även värdefullt att arbetsgrupper tar sig tid att lyssna på varandra och dela erfarenheter om vad som ger dåligt samvete. Det som ger dåligt samvete för en person, eller en profession, kanske inte ger andra dåligt samvete. Det är också viktigt att chefer ger stöd i hur medarbetare kan prioritera.

Aktivitet

Börja prata om stress!

I gruppaktiviteterna finns stöd för att starta en dialog om stress på jobbet. Där finns också information om vad aktiviteterna innehåller, hur de kan planeras och genomföras.