Förebygg osund stress

Med rätt förutsättningar går det att skapa friska arbetsplatser, och alla i organisationen behövs i det jobbet.

Här får du veta mer om:

 • Vad som kan skydda mot osund stress på arbetsplatsen.
 • Vad som är gemensamt för arbetsplatser där många mår bra.

Om att förebygga

Så kan vi skydda oss mot osund stress

Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige är psykisk ohälsa. Det kan hänga ihop med livet i stort och även vara kopplat till arbetslivet. Osund stress på jobbet, som i längden kan leda till psykisk ohälsa, kan dock mildras med hjälp av ett antal skyddande faktorer. De här skyddande faktorerna finns både på individ-, grupp- och organisationsnivå och även i privatlivet och i omvärlden.

Förutom skyddsfaktorer finns ett antal så kallade friskfaktorer som också bidrar till att hålla en arbetsplats frisk.

Film

”Det är viktigt att hantera sin egen stress”

I filmen berättar stressforskare Marie Åsberg om några viktiga faktorer som skyddar oss mot osund stress på jobbet.

Skyddsfaktorer

På en del sätt är vi alla lika

På samma sätt som vi är olika när det gäller hur vi upplever och reagerar på stress, så är vi olika när det handlar om vad som skyddar oss mot stress. Men när det gäller stress i arbetslivet så finns det några faktorer som skyddar de allra flesta: återhämtning, meningsfullt arbete och socialt stöd.

Återhämtning

Beroende på hur vårt arbete och vår fritid ser ut, är behovet av återhämtning olika. Är arbetet fysiskt aktivt behövs kanske en lugnare återhämtning som att vila eller läsa en bok. Om arbetet består av mycket stillasittande så är en aktiv återhämtning som fysisk träning eller socialt umgänge bättre. Oavsett vilket arbete man har så mår alla bra av raster och pauser under ett arbetspass, och en god natts sömn.

Meningsfullt arbete

Ett arbete som känns meningsfullt och som vi har inflytande över påverkar vår hälsa positivt. Vi har ett behov av att förstå varför vi gör något och vilken betydelse det har. Ett sätt att öka känslan av meningsfullhet på arbetsplatsen är att tydliggöra verksamhetens syfte och mål för alla.

Socialt stöd

Det sociala stödet handlar om hur vi samarbetar och interagerar med varandra. En arbetsplats som har ett stödjande klimat med bra bemötande kollegor emellan, och där olikheter uppskattas och accepteras, hjälper till att skydda mot stress. Att ha roligt tillsammans bidrar också till det sociala stödet.

Sant eller falskt – vad tror du?

Att röra på sig är återhämtande!

eller

Ja, det är sant.

Men återhämtning kan vara så mycket mer. Vad som är återhämtande skiljer sig mellan olika personer och vilken typ av jobb man har. Återhämtning kan vara både aktiv och passiv, i form av fysisk aktivitet och socialt umgänge eller i form av vila. Sömn är kanske den viktigaste formen av återhämtning.

Nej, det är faktiskt sant.

Men förutom sömn, som kanske är den viktigaste formen av återhämtning, finns mycket mer. Återhämtning kan vara både aktiv och passiv, i form av fysisk aktivitet och socialt umgänge eller i form av vila. Vad som är återhämtande beror helt enkelt på vem man är och vilken typ av jobb man har.

Friskfaktorer

Det friska uppstår inte av en slump

Forskning visar att arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och att medarbetarna håller i längden. De åtta friskfaktorerna är:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att jobba med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt, som en naturlig del i vardagen och i verksamhetens utveckling. Att det sker regelbundet och inte bara vid enstaka tillfällen, som skyddsronder och APT.

Rättvis organisation

Att organisationen upplevs schysst med transparanta processer där ledningen kan motivera och ge argument för olika beslut. Att resurserna fördelas rättvist och att mål, roller, ansvar och mandat är tydliga.

Närvarande ledarskap

Att ledare är tillgängliga, inspirerar, stödjer och visar vägen. Men också ledare som utvecklar relationer, ger ansvar och följer upp genom direktkontakt.

Kommunikation

Att kommunikationsklimatet är öppet och tillåtande – uppåt, nedåt och åt sidorna. Sakfrågor kan tas upp utan att bli personfrågor. Alla lyssnar på varandra och ger konstruktiv feedback.

Delaktighet

Att rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på alla medarbetares tankar, åsikter och idéer.

Kompetensutveckling

Att uppmuntras till, och möjliggöra, kompetensutveckling genom hela karriären. Det kan vara genom utbildning, byte av arbetsuppgifter eller en ny roll inom organisationen.

Prioritering

Att det förs regelbundna samtal om balansen mellan krav och resurser för att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning. När kraven, mer än tillfälligt, överskrider resurserna går chefen in och prioriterar arbetsuppgifter.

Rehabiliteringsarbete

Att signaler på ohälsa fångas upp tidigt och rutiner för korttids- och långtidssjukfrånvaro efterlevs. Rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med exempelvis företagshälsovård, hälso- och sjukvård och försäkringskassa.

Roller och ansvar

Alla kan bidra utifrån sin roll

Som individer måste vi ta ansvar för den egna hälsan och be om hjälp när vi behöver, och även rapportera risker i vår arbetsmiljö. Samtidigt har arbetsgivare ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för att alla ska må bra på jobbet. Alla människor, oavsett roll i organisationen, kan bidra till en arbetsplats där alla kan må bra. Exempelvis genom att:

Ledningen

 • Ta beslut som tar till vara medarbetarnas delaktighet och handlingsutrymme.
 • Ta beslut som beaktar medarbetarnas kontroll över sitt eget arbete.
 • Ta beslut som bidrar till att organisationen upplevs som rättvis och transparent.
 • Ge tydliga och rimliga uppdrag.

Chefen

 • Ge stöd i prioritering av arbetsuppgifter.
 • Ge återkoppling på utfört arbete.
 • Skapa förutsättning för god kommunikation.
 • Förebygga och hantera konflikter.
 • Ge handlingsutrymme och möjlighet till delaktighet.

Arbetsgruppen

 • Samarbeta kring bra bemötande och goda relationer.
 • Dela värderingar.
 • Ha roligt tillsammans.
 • Ge socialt stöd till alla kollegor.
 • Acceptera och uppskatta olikheter.

Medarbetaren

 • Prioritera återhämtning på och efter arbetet.
 • Ta ansvar för den egna hälsan.
 • Be om hjälp vid behov.
 • Rapportera risker i arbetsmiljön.

Aktivitet

Börja prata om stress!

I gruppaktiviteterna finns stöd för att starta en dialog om stress på jobbet. Där finns också information om vad aktiviteterna innehåller, hur de kan planeras och genomföras.